Road to Istanbul...

May 31, 2004
419
0
0
43
turkey, ankara
Visit site
#1
Arkadaþlar merhaba...
Biliyorum uzun vakittir yazamýyorum ama takip ediyorum. Bu aralar bir pasiflik var üzerimde, iþlere veriyorum...

Neyse, 1-10 Aralýk arsý Ýstanbul'da olacaðým. Bilenler bilir gün içinde pek zamaným olmuyor. Ama akþamlarý için yapýlacak organizasyonlara katýlmak isterim.

Geçenlerde bir geliþimde Trample 34, Ayakdelisi, Supy........ arkadaþlar saolsun süper bir organizasyona dahil etmiþlerdi beni. Ve en güzel gecelerimden birini yaþamýþtým... Eðer uygun düþerse sizleri yine görmek isterim.
Trample 34 sen üstüne alýnma sen uygun olmasanda gelmek zorundasýn!!!
Ve Zobo seni de çok özledim bu aralar koptuk...
1-10 Aralýk arasý organizasyonlar ellerinizden öper.....
 

ayakdelis

New Member
Aug 4, 2002
513
0
0
Istanbul
Visit site
#3
Dostum bende gerçekten çok keyif almýþtým hem seninle tanýþmaktan hem de o geceden.
Gayet güzel olur toplu bir organizasyon.
Toe hocam kalbimiz seninle ne kadar uzakta olursan ol.
Önemli olan gönüller ýrak olmasýn:)
 

tvtman

New Member
Jun 25, 2004
922
0
0
44
Visit site
#5
hocam pek neseli gordum seni bu aralar...
yani tabii cok mutlu ediyo beni seni bole neseli gormek:)
nooldu yaw nepal li mistress mi buldun kendine yoksam zam mi aldin:D
 

peritus

Nervous Tramplee
Aug 7, 2002
3,719
0
36
Istanbul/Turkey
#8
Dostlar,

Bildiðiniz gibi benim siteyi eski çalýþtýðým yerdeki ITci çocuk yapmýþtý. Þimdi yeni hostinge geçince benim ki mail attý.

- Madem a yeni bir hosting aldýk, madem a yeni malzemeler koyacaz, o zaman yeni bir sisteme geçelim.

Tutturdu XSLT olacakmýþ site. Ne melem bir þeyse? Ben daha XML ve PHP'nin onu yeni anlamaya baþladým. Þimdi baþýmýza XSLT çýktý.

Amma velakin bizim hosting firmasýnda bu konuya çözüm bulamýyor. XSLT denen þey her ne ise bunun PHP içine kurulmasý ve ENABLE (kullanýlýr) hale getirilmesi gerekiyormuþ. Ýþte onu bekliyorum. Sonra site nasýl bir þey oldu ben de merak ediyorum. En merak ettiðim ise Opera ve Mozilla'da çalýþýp çalýþmadýðý.

Nepalli Mistress mi? Yok ya ne mistressi? Bunlarýn hepsi bizi efendi görünyor. Buraya ilk geldiðimde tam idrak edememiþtim. Þimdi beni tanýyanlar yolda karþýlaþmamak için yolunu deðiþtiriyorlar. En çokta þöförle yanýmda çalýþanlar çekiyor benden.

Mistess yok ama çiðnemenin alasý var. Geçen gece TV'de yine bir program çýktý ve ben hala DVD recorder alýp bu sahneleri sizinle paylaþamadýðým için, önce kendime, sonra Nepal'in teknoloji özürlülüðüne, sonra internetten satýþ yapmayan Hint firmalarýna ve en son Kuzey Kutbunda bile bulunabilen ancak burayý nedense ýskalamýþ bulunan Samsung, LG, Panasonic'e bastým kalayý.

Çiðnenmek deyince, burada bir kýzlar ve o kýzlarýn bir ayaklarý var ki, bazen kendi kendime "ulan erken mi evlendim" ya da "bok mu vardý da aileyi getirdim" diye düþünüyorum. Böyle bir melez güzelliði olamaz dostlar. Öz Nepalliler ile Tibetlilerin melezleri inanýlmaz güzel oluyorlar. Ayaklar ise baþlý baþlý baþýna bir güzellik. Þeklen güzel ayak çok ancak bakýmlý ve temizini bulmak biraz zor. Genelde açýk ayakkabý ve tapýnaklarda falan çýplak ayak gezildiðinden çoðunun topuklarý traktör lastiði olmuþ ama 18-25 yaþ arasý denebilecek üniversite gençliði -ki bizim ilgi alanýmýz olan grup- bakýmlý ayaklara sahip. Normal kýyafet ve ayakkabý giyiyorlar.

Çiðnenmeye tekrar gelirsem -ki bir türlü anlatamadým- eðer profesyonel hizmet isterseniz yaklaþýk $10 usd. Saat kavramý yok. 2 veya daha fazla saatte oluyor. Bahþiþe baðlý. Çiðnenmekten baþka bir þeyler de istenirse bunlar içinde "gönlünüzden kopan bahþiþ" i veriyorsunuz.

Sýrt çiðneme ile baþlayýp, göðüs, kafa, karýn ve küçük adam ezilmeleri siz patlayana kadar devam ediyor. Ayak yalamak serbest. Üstelik emin olun, en baba mistressten daha iyi yapýyorlar. Maalesef resim çekmek imkansýz gibi. Bu iþ için biraz zaman ve kýzlar üzerinde çalýþmak gerekir ki; iþ-aile-Dominant Eþ olunca bu çalýþma benim için imkansýz.

Dün öðlen sivri topuklarla çiðnenirken, göðüs ucumda sipsivri çelik topuklar üzerine kalkýldý ve göðüs ucumdan kýrt diye bir ses duydum. Ýþlem bittiðinde baktým ki, Stryderman gibi kanamalar mevcut göðüs ucumda. Bugün tahmininiz üzere, t-shirt giymek ile eziyet oldu. Göðüs uçlarýma dokunmanýn düþüncesi bile canýmý yakýyor.

Kassap abi, çelik topuktan tetanos olur muyum? :D

Svg
Toe
 

kassap

karsiyakali
Oct 22, 2003
453
0
0
48
izmir
Visit site
#9
Sitene üzüldüm,baba ya..Sen 1 þekilde halledersin bence..Bizim zamazingo çalýþýyorsa nöbetten sana recs gönderirim..
tetanus olayýna gelince;týp bilmi bu konuda kayýtsýz sebebiyse daha literatürde tetanus olmuþ trample cý yok...Muhtemel sebebi ise trample olayýnda çiðnenenin istemli tetanisi(kasýlma)....:p
Bu arada biradet bannerli bir caps yollayayým deneme maksadýyla:mad:
 
Last edited: